Komende jaren verdere daling van de energierekening?

De komende jaren staan een aantal verandering op stapel die een voordelig zijn voor jouw energierekening. Zo worden voor 2017 de tarieven voor de landelijk netbeheerder gas met 11% verlaagd. Het voordeel dat wordt becijferd door de ACM bedraagt ruim 207 miljoen voor consumenten en bedrijven. Verder is de wet aangenomen die de precariobelasting afschaft. Beide hebben effect op jouw energierekening. Eerstgenoemde op de energietarieven voor gas. Laatstgenoemde op de netbeheerkosten. Wil je meteen besparen? Dan loont overstappen door de welkomstkortingen.

Tarieven landelijk netbeheerder

De landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) heeft in samenspraak betrokken spelers een studie uitgevoerd. Daarin is gebleken dat handelspartijen gebaat zijn met investeringszekerheid. Op basis van het onderzoek is voor GTS een benchmark score vastgesteld die er toe leidt dat GTS niet-efficiënte kosten moet afbouwen. Voor handelspartijen betekend dit een verlaging van de kosten voor gastransport, balancering van vraag en aanbod en de omzetting van hoog calorisch gas in laag calorisch gas. De gevolgen voor de consument zijn vooralsnog lastig te kwantificeren omdat de tarieven voor gastransport nog niet gepubliceerd zijn. De verlaging heeft wel effect op de regiotoeslag. De tarieven van GTS worden herzien in de tweede helft van 2017 met daarin een correctie voor de eerste helft van 2017. De uiteindelijke correctie heeft een omvang van 207 miljoen voor de transportkosten. Het is een daling van 11% ten opzichte van de transportkosten 2016.

Transportkosten en consument

De transportkosten worden doorberekent aan de consument in de zogenoemde regiotoeslag. De regiotoeslag is een kosten component om de transportkosten te socialiseren. Energieleveranciers kopen gas in en laten het gas transporteren door Nederland via het netwerk van GTS om vervolgens via de regionale netbeheerder bij jouw thuis te worden afgeleverd. De gastransporteur betaald om gas in het Nederlandse netwerkwerk van GTS te brengen en betaald tevens om het gas over te dragen op het regionale netwerk. Om dit eenvoudig te houden wordt de regiotoeslag gehanteerd.

Afschaffing precariobelasting

Precariobelasting is de belasting op ondergrondse kabels en leiding. Deze belasting is omstreden omdat de netbeheerders de kosten doorberekenen aan al hun klanten, ook voor klanten welke in een gemeente die geen precariobelasting heeft. Dat het een groot aandeel gemeentes betreft blijkt wel uit de cijfers. In 2015 betaalden energie- en waterbedrijven in 90 van de 390 gemeenten precariobelasting; eind december 2016 waren dat er 160 aldus de Volkskrant. Bijvoorbeeld Stedin ‘betaald’ aan de gemeente Amersfoort € 2,3 miljoen aan precariobelasting. Vervolgens rekent Stedin deze belasting door aan haar klanten, ruim 2 miljoen. Dit voorbeeld betreft slechts één gemeente. Deze ‘onzichtbare’ belasting ‘kost’ de samenleving in totaal zo’n 3 miljard.

De precariobelasting op nutsbedrijven wordt afgeschaft per 1 juli 2017. De overheid heeft een overgangsregeling voor gemeenten die voor 10 februari 2016 hun precariobelasting hebben vastgesteld. De overgangstermijn geldt tot 1 januari 2022 met een tarief dat welke gold op 10 februari 2016. Gemeenten die na genoemde datum precariobelasting zijn gaan heffen, mogen alleen de belasting heffen over de periode voor 2017. De netbeheerkosten zullen navenant ook dalen omdat de genoemde kosten niet meer in rekening worden gebracht bij de klanten.

Informatiebronnen: ACM en Volkskrant