Wat is stadsverwarming?

In delen van Nederland is stadsverwarming en aangesloten huishoudens gebruiken geen gas om hun woning te verwarmen en warm water te krijgen.

Stadsverwarming is een energievoorziening waarbij jouw woning is aangesloten op een warmtenet. De warmte is afkomstig van bijvoorbeeld de restwarmte van elektriciteitscentrales of afvalverbrandingsinstallaties (AVI), of warmte opgewekt met een warmtekrachtkoppeling (WKK). De warmte wordt via een distributiesysteem naar de wijk gebracht en via een afleverset (warmtewisselaar) afgegeven aan jouw woning.

De warmtenetten die in verschillende delen van Nederland zijn aangelegd maken gebruik van de (rest)warmte afkomstig uit centrales die werken op fossiele energiedragers. (kolen, gas) Duurzame energiebronnen, zoals geothermie, warmte-koudeopslag en biomassa, kunnen in de toekomst ook worden aangesloten op warmtenetten. Hiermee kan de aanleg van nieuwe warmtenetten een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem in Nederland.

Warmtewet

De Warmtewet is in werking getreden op 01-01-2014 en beschermt consumenten en bedrijven die aangesloten zijn op een lokaal warmtenet. Dat is om twee reden nodig.

  1. Warmte is een basisbehoefte en de overheid zorgt ervoor dat iedereen basisvoorzieningen zoals water, stroom en gas heeft.
  2. Consumenten en bedrijven zijn volledig afhankelijk van de leverancier. Je kan als afnemer niet overstappen naar en andere warmteleverancier.

Wat wordt geregeld in de wet?

  • De maximumprijs voor levering van warmte staat vast. De leverancier mag niet meer dan deze maximumprijs in rekening brengen.
  • De kwaliteit van warmte (bijvoorbeeld temperatuur) en aspecten van dienstverlening dienen in de overeenkomst te staan.
  • In het contract moet staan in welke gevallen de leverancier jouw mag afsluiten van warmte.
  • Het recht op vergoeding bij ernstige storingen in het warmtenet.
  • Hoe wordt het verbruik gemeten?
  • Het traject bij geschillen en dat je je klacht kenbaar kan maken aan een geschillencommissie.

De ACM houdt toezicht op de warmteleveranciers omdat warmte een basisbehoefte is en de volledige afhankelijkheid van aangeslotenen. Aangesloten kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier of gas. De ACM beschermt de afnemers tegen onredelijk hoge prijzen door ieder jaar de maximumprijs te bepalen. Zodat afnemers niet meer betalen dan wat een gemiddeld huishouden met een gewone gasaansluiting betaalt. Het ‘Niet meer dan anders principe’ wordt hierbij gehanteerd.

Kan ik overstappen bij stadsverwarming?

Voor warmte is overstappen naar een andere leverancier niet mogelijk. Warmtenetten zijn onderling niet met elkaar verbonden, zoals dit wel het geval is voor elektriciteit en gas. Is de keuze gevallen voor stadsverwarming dan wordt voor de wijk de infrastructuur aangelegd en is er maar één partij die de warmte gaat leveren. Overstappen om te besparen is alleen mogelijk voor elektriciteit. Vergelijk alleen de stroomaanbieders in onze vergelijker.